Potilaan oikeudet

Keusote on se joka hoitaa hoivan Tuusulan alueelle.  Keusoten sivuilta löytyy seuraava teksti; (Teksti otettu KEUSOTEn sivuilta)

Kantelu 

Asiakkaalla, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön sosiaali- ja terveydenhuollossa saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Muut Keusoten palvelua ja hoitoa koskevat kantelut tehdään Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kantelun voi tehdä, vaikka olisi jo tehnyt saadusta palvelusta tai hoidosta muistutuksen tai potilasvahinkoepäilyn vuoksi tehnyt hakemuksen Potilasvakuutuskeskukselle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.

Valvontaviranomainen, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

Muualla verkossa:

Muistutus

(Teksti otettu KEUSOTEn sivuilta)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun. Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1 kk) sen tekemisestä.

Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.

Muistutuksen tai muun kirjallisen, vapaamuotoisen selvityspyynnön voi tehdä myös muu kuin asiakas tai potilas itse, kuten lähiomainen. Jos potilas tai asiakas ei ole holhouksen alainen ja kykenee toimimaan itseään koskevissa päätöksissä, tarvitaan muistutuslomakkeeseen hänen valtuutuksensa asian selvittämiseksi.

Muistutukseen annetusta vastauksesta ei voi valittaa, eikä muistutuksen tekeminen rajoita potilaan tai asiakkaan oikeutta käyttää asiassa muita oikeusturvakeinoja. Jos muistutuksen johdosta annettu vastaus ei tyydytä asianomaista, hänellä on mahdollisuus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Lomakkeet:

1. Terveydenhuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen MUISTUTUS  

2. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen   MUISTUTUS 

Potilasvahinkoilmoitus

(Teksti otettu KEUSOTEn sivuilta)

Terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä potilas tai hänen omaisensa voi tehdä Potilasvakuutuskeskukselle potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee potilasvahinkolain (25.7.1986/585) perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä potilasvakuutuksesta vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko.

Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. 

Lisätietoa Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.